Politica de confidențialitate

Cuprins

1.Introducere

Prin utilizarea site-ului valentinfagarasian.com (denumit în continuare site), acceptați în mod expres și implicit toți termenii și condițiile conținute în prezentul document.Vizita dumneavoastră pe site se supune prezentei Politici de confidențialitate. Informațiile furnizate site-ului sunt confidențiale. 

Organizația PNL Diaspora își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Constituției, ale Legii partidelor politice, precum și cu prevederile  Statutului PNL( Partidul Național Liberal).

Site-ul își propune să faciliteze centralizarea de informații de la persoane fizice care vor fi furnizate partidului PNL(Partidul Național Liberal) susținând în acest mod implicarea cetățenilor în politică. Întrucât prelucrăm datele tale personale, suntem operatori de date personale, conform legislației naționale și europene privind protecția datelor personale. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu Politica de confidențialitate, prelucrare și protecția datelor cu caracter personal instituită de către PNL. O punem la dispoziția dumneavoastră.  Aici

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal      (denumit în continuare GDPR) și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”), ne angajam să respectam principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce ne revin în baza Regulamentului precum și a Legii, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Valentin Făgărășian.

În acest sens punem la dispoziția dumneavoastră prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe acest website.Vă rugăm să cititi cu atenție pentru a înțelege modul în care folosim datele tale și ce drepturi aveți.

2.  Informații de contact

Date de contact:

Dacă doriți să ne contactați pentru a afla mai multe despre modul în care prelucrăm datele personale, sau să vă exercitați drepturile, sau să depuneți o plângere ori să discutăm anumite aspecte care țin de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date:

Email: info@valentinfagarasian.com

3. Ce sunt datele cu caracter personal?

În conformitate cu Art. 4 alin (1) din GDPR „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Conform Regulamentului GDPR sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea există categorii de informații tehnice, precum adresa de IP, de exemplu, care în cazuri specifice pot reprezenta date cu caracter personal.

În colectarea și prelucrarea acestor date cu caracter personal, ne supunem prevederilor legale specifice domeniului de activitate, precum și legislatiei generale în materia desfășurării activităților partidelor politice.

4. Ce fel de date colectăm

Având în vedere aspectele menționate în paragraful anterior, vă informăm cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea acestui site de web date specifice, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și date cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

În activitatea noastră curentă vom prelucra mai multe categorii de date cu caracter personal aparținând mai multor categorii de persoane fizice, printre care, dar fara a se limita la: susținători, votanți, simpatizanți, membri de partid, persoane cu drept de vot care se gasesc în listele electorale alte persoane fizice ale căror date personale sunt colectate și prelucrate în cadrul activitățiilor cu caracter politic, date ale utilizatorului site-ului.

Pentru depunerea adeziunii de membu, desfașurarea activițății de membu și scrierea propunerilor și sugestiilor din partea cetățenilor pentru îmbunătățirea activitătii derulate de Valentin Făgărășian se colecteză  urmatoarele date: numele și prenumele, cetățenia, orașul în care se dorește înscrierea în partid, date de contact precum: telefon sau adresa de e-mail, date de identificare: CNP, serie și nr. CI, data nașterii, adresa de domiciliu, semnatura, informații despre conturi de social media( Facebook, Instagram, Twitter, altele), date sensibile: istoricul politic sau opiniile politice. 

De asemenea, pentru verificarea temeinică a identității tale, în condițiile restrictive pe care le impun Legea 14/2003 și normele sale de aplicare, îți solicităm o copie a actului tău de identitate care demonstrează că ești cetățean român și ne ajută să validăm elementele de identitate pe care le impune legislația (nume, cod numeric personal, serie și număr al cărții de identitate). Prelucrăm aceste date în temeiul obligațiilor legale impuse de Legea 14/2003  și normele sale de aplicare.

Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră  de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm.

De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-uri de social media, cum ar fi Facebook sau Instagram, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil să ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online. Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacă ștergeți conținutul pe care îl publicați voluntar este posibil să rămână copii după acesta arhivate în pagini web sau salvate de alți utilizatori.

În cazul prelucrarii de categorii speciale de date cu caracter personal(ex.opțiuni politice, etc.) și/sau un număr de identificare național vă vom informate și vi se va solicita consimțământul explicit în acest sens, în conformitate cu Art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR. Consimțământul nu este necesar, dacă prelucrarea datelor respective se încadrează în excepția de la Art. 9 alin (2) lit. d) din GDPR sau în cea prevăzută de art. 9 alin (2) din Legea 190/2018.

Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

5.Cum vă utilizăm datele dumneavoastră. Scopul prelucrării

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ține legătura și a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele și acțiunile prezente și viitoare.

Pot exista circumstanțe ȋn care trebuie să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către anumiți furnizori care prestează servicii către noi (ex. marketing, etc. ). Orice terțe părti cărora comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranță și să le folosească numai pentru a presta serviciul pe care l-au furnizat în numele nostru. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora conform procedurilor în vigoare. Trimiterea de newslatter, notificări, flayere, broșuri, informări telefonice are ca temei juridic consimțământul oferit de dumneavoastră conform Art. 6 lit. a) din regulamentul GDP. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavostră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut și nu va fi negat în nicio circumstanță, de la care vă puteți dezabona prin e-mail la adresa info@valentinfagarasian.com. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că implementarea retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii dumneavoastră va fi calculat ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Pentru acele situații în care este necesară realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau dreptul public în scop de prelucrare precum depunerea dosarului de candidat la alegeri sau a listelor de susținători are ca temei juridic interesul public conform Art. 6 lit. e din regulamentul GDPR dar și Art. 6 lit. c din regulamentul GDPR în cazul obligațiilor legale aferente activităților specifice partidelor politice.

Temeiul executrii contractului, conform art. 6 lit. b din regulamentul GDPR pentru prelucrarea datelor aferente contractului de adeziune membru PNL pentru a vă asigura drepturile și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din această calitate.

Prelucrăm datele dumneavoastră și în scopuri statistice (acestea fiind anonimizate).

Datele dumneavoastră  ar mai putea fi transmise organelor de poliție, parchet, instanțe judecătorești sau altor instituții care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în sensul primirii unor astfel de date și în strictă concordanță cu prevederile legale.

Datele dumneavoastră  nu vor face obiectul unui proces decizional individual exclusiv automatizat care să producă efecte juridice asupra dumneavoastră.

Vom păstra datele dumneavoastră pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, cu excepția situațiilor când astfel de date trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligații legale sau pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public.

7.Retenția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datele cu caracter personal va înceta în momentul în care nu mai sunt necesare în mod rezonabil în conformitate cu scopurile permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul.

Vom păstra datele dumneavoastră pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, cu excepția situațiilor când astfel de date trebuie păstrate o perioadă mai lungă de timp, în vederea respectării unor obligații legale
sau pentru îndeplinirea unor sarcini care servesc unui interes public.

Atunci când vă înregistrați pentru a primi newslettere, datele vor fi prelucrate până în momentul în care decideți să nu mai primiți aceste informații.

8.Transferul de date în afara Spațiului Economic European (SEE)

În mod obișnuit, pentru scopul îndeplinirii obiectivelor sale, PNL Diaspora nu transmite datele dumneavoastră. În afara Spațiului Economic European (SEE) dar dacă o asemenea transmitere va fi necesară, ne vom asigura că se va face doar pentru scopurile specificate în această Politică și cu garanții adecvate în conformitate cu Legislația aplicabilă.

9. Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Dreptul de acces – conform Art. 15 alin 1 din GDPR  aveți  dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor  date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor;

Dreptul la rectificare conform Art 16 din GDPR aveți dreptul să corectati datele pe care le deținem despre  dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete și să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod 

ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri;

Dreptul la restricționarea procesarii conform Art. 18 din GDPR  sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum considerați necesar;

Dreptul la portabilitate conform Art. 20 din GDPR  aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic;

 Dreptul de a solicita încetarea prelucrărilor conform Art. 21 din GDPR  puteți opta să nu mai faceți parte dintre membrii sau susținătorii  PNL fără a  afecta legalitatea prelucrării realizate până la momentul solicitării de încetare;

Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. crearea de profiluri) – conform Art. 22 din GDPR aveți dreptul de a vă opune supunerii dumneavoastra la crearea de profiluri automate;

Dreptul de a adresa plângeriÎn cazul în care ne-ați adresat o notificare sau plângere iar răspunsul nostru nu este satisfăcător sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți să vă adresați la Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, România 

Aceste drepturi vor putea fi exercitate, fără să aducă atingere drepturilor și/sau obligațiilor legale ale altor persoane și nici obligațiilor noastre legale.

10.Actualizări sau modificări ale Politicii de Confidențialitate

Putem actualiza sau modifica această Politică de Confidențialitate, periodic sau când considerăm că este necesar, iar cea mai recentă versiune va fi postată pe site-ul nostru. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni.

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în prezenta Politica de confidențialitate.